توبه جوان
46 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وقتی بشر در جهان طبیعت قرار می گیرد و سیر طبیعی خود را در زندگی می گذراند ، با خواهش های نفسانی مواجه می شود. در این میان ، دو گونه گرایش به سوی این خواهش ها او را از صراط مستقیم درو می کند و این دوری باعث لغزیدن وی در دامن گناه و معصیت می شود و در نتیجه در اثر غفلت و انحراف مسیر ، از حرکت به سوی تعالی و رشد باز می ماند