رفاقتهای خانمانسوز
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنان که در به دست آوردن منافع شخصی خود از هیچ چیز دریغ نمی کنند حتی اگر به قیمت ستم ورزیدن در حقّ دیگران باشد،آنان که فحشا و منکرات و استفاده از انواع و اقسام وسایل تدخیر کننده و مخرب برای جسم و روح دیگران را ترویج می کنند و هزاران نفر را در این راه به دام می اندازند و آنان که به قتل نفس و آدم کشی دست می زنند و یا با سلاحهای مرگبار در یک لحظه هزاران نفر را از زندگی محروم می کنند؛همگی به زعم خودشان...