آسیب های اجتماعی تفرقه انگیز
64 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فرآیند اتحاد ملی در جامعه ی اسلامی وقتی رخ می دهد که روحیه و اخلاق پسندیده ی اسلامی در روابط اجتماعی میان مردم گسترش پیدا کند و نیز باید آفت ها و آسیب های اجتماعی را که منجر به فروپاشی وحدت و ایجاد کدورت و کشمکش،جنگ و اختلاف در جامعه و خانواده می شود شناسایی کرد و سپس با آتش گرم محبّت،آنها را از ریشه سوزاند. در اين مقاله به بررسي برخي از اين آسيب ها از جمله نژادپرستی،شایعه افکنی و بدگمانی خواهیم پرداخت.